Globaal medisch dossier:


Het globaal medisch dossier(GMD) is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.
Dit dossier bevat:

-uw administratieve gegevens
-uw medische voorgeschiedenis
-de medische verslagen van andere zorgverstrekkers
-gegevens over gevolgde behandeling/medicatie
-vaccinatiegegevens,...
Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter
beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet
strijdig zijn met elkaar.
Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde
kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op
maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de
specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Uw arts zal hiervoor per patiënt éénmaal per
kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag ( 30,00 € ) aanrekenen. Dit bedrag wordt volledig
terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien geniet u van 1,5 € vermindering op het remgeld voor
elke raadpleging bij uw huisarts . Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag
doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.
Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter
beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet
tegenstrijdig zijn met mekaar.
GMD plus: Het GMDplus of GMD+ is een preventiemodule die toegevoegd wordt aan uw Globaal
Medisch Dossier (GMD).
Het is een instrument om op een meer systematische wijze aan ziektepreventie te doen en een
geïndividualiseerd preventieplan op te stellen.
De overheid voorziet de mogelijkheid voor alle patiënten met een GMD en een leeftijd tussen 45 en
75 jaar
(vanaf 1 januari van het jaar waarin u 45 jaar wordt tot 31 december van het jaar waarin u 75 jaar
wordt) om gebruik te maken van deze uitbreiding van het GMD.
Hierbij overlopen we samen een vooraf opgestelde vragenlijst die peilt naar risicofactoren voor
verschillende gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten, borst-, baarmoederhals- en colorectale
kanker; alcohol- en nicotinegebruik; tetanos- en pneumococcenvaccinatie, depressie…)


19-04-2024 © Europe/Brussels Xavier Ghijselings links